Блогерите собираат средства за Брунејскиот специјален олимписки тим

Со цел собирање на средства за тимот за Брунејската специјална олимпијада, локалните блогери ја подигаат свеста за учеството на тимот на Светската Специјална Oлимпијада во Атина во 2011. Главните активности за собирање на средства се одржаа на 3 мај: маратон во одење и добротворен саем. Целта е да се помогне да се соберат доволно средства за одржување на основните програми како редовното тренирање на специјалните атлетичари за разни спортски настани. Маратонот во одење исто така се очекува да собере доволно средства за подготовките за настаните во Атина.

Photo courtesy of Hard Break kid

Фотографијата е од Hard Break kid

AnakBrunei напиша пост за да се осигури дека на овие посебни граѓани ќе им биде дадена можност да учествуваат во активностите и да се натпреваруваат во глобалните настани. Целта не е само да се осигура учеството, но и да се биде дел од глобалната заедница.

People with an intellectual disability are often misunderstood or ignored, yet when they are given a fair chance they can, and do, participate as valuable members of the community. For this belief, Special Olympics Brunei Darussalam endeavors to provide sport for all people with an intellectual disability, regardless of their skill level. Through sport, Special Olympics Brunei Darussalam  (SOBD) aims to give our special athletes the opportunity to get fit, develop skills, make friends and be part of a community.

Let us be together and united in supporting our nation’s special athletes. Let us be together and united in helping them to be part of the community, to achieve their potentials and most importantly, to fulfill their dreams. Let us be together and united in supporting their mission:

Let me win, But if I cannot win, Let me be brave at the attempt…”

Луѓето со интелектуална попреченост најчесто се погрешно разбрани или игнорирани, сепак кога ќе им се даде фер шанса, тиа можат, а и го прават тоа, учествуваат како драгоцени членови на заедницата. Поради ова верување, Специјалната олимпијада на Брунеи Дарусалам пружа напор да обезбеди спорт за сите луѓе во рамките на нивната интелектуална попреченост, без разлика на нивото на способност. Специјалната Олимпијада на Брунеи Дарусалам (СОБД) на нашите специјални атлетичари, преку спорт,  цели да им обезбеди  можност да тренираат, да развиваат вештини, да создаваат пријателства и да бидат дел од општеството.

Ајде да бидеме заедно и обединети во поддршката на националните специјални атлетичари. Да бидеме заедно и обединети во помошта да бидат дел од општеството, да ги постигнат нивните потенцијали и најважно од се, да ги исполнат своите соништа. Ајде да бидеме заедно и обединети во обезбедување на нивната мисија:

„Дозволи ми да победам, но ако не можам да победам, дај ми шанса да бидам храбар обидувајќи се…“

Ultimate Foodie Bloggers Challenge

Врвниот блогерски предизвик со храна

Беше само коинциденција што некои блогери се најдоа на заедничка вечера и одлучија да организираат добротоворен настан за да соберат средства за СОДБ. За неколку денови преку електронска комуникација, беа направени поканите со цел да се соберат блогерите и не-блогерите за првиот Врвен блогерски предизвик со храна, кој се одржа на 26 Април 2009. Поддршка исто така даде и Blogging Nation. Како што пишува во еден локален весник:

“In an interview with Senor Pablo, a representative from the organising committee, he said, “The competition is one of the meaningful ways to contribute to the society. As part of bloggers community, food is a common theme that binds people, so I thought why not organise a foodie challenge, which invites not only food bloggers but also food enthusiasts.

“The event was organised by well-known local bloggers in Brunei with support from food contributors. Bloggers and contributors had contributed 49 good recipes and the recipes will be collected and compiled into a book made available for everyone. The recipe book will be sold during the Special Olympic Brunei on May 3, and all the proceeds will go to charity. — Courtesy of Borneo Bulletin

“Во интервјуто во Senor Pablo претставник од организациониот комитет, тој рече: „Натпреварот е еден од најзначајните начини да се придонесе во општеството. Како дел од блогерската заедница, храната е честа тема која ги обединува луѓето, така да помисливме зошто да не организираме предизвик со храна, кој ги кани не само блогерите за храна туку и ентузијастите.

“Настанот беше организиран од добро познати локални блогери во Брунеј со поддршка од приложувачите на храната. Заедно тие придонесоа со 49 добри рецепти за јадења и тие рецепти ќе бидат собрани во една книга која ќе биде достапна за сите. Книгата со рецепти ќе се продава за време на Специјалната олимпијада во Брунеи на 3 мај, и средствата ќе одат во доборотворни цели. – Прилог од Borneo Bulletin.

One of the dishes from the recipe book

Едно до јадењата од книгата со рецепти

Најголемиот дел од работата се случуваше текот на една недела со цел да се подготви книгата за Добротоворниот саем за Специјалната Олимпијада на 3 мај 2009. Книгата со рецепти беше подготвена со придонес на рецепти од блогери и други. Едитирањето, дизајнот и уредувањето на корицата на книгата  беше направено од локалните блогери. Бидејќи немавме никакви средства за печатењето истото беше спонзорирано од локална печатница.

Recipe Book

Саемот беше настанот на  кој се започна со продавање на книгата со рецепти. За еден ден, успеавме да продадеме 100 копии од книгата. Со цена од 10 долари за примерок и 100% од продажбата донирани, ние собравме 1000 долари кои им беа врачени на СОБД комитетот уште истиот ден.

Handing over to SOBD Committee

Turquoise and Roses добија штанд на саемот со акцент на продажба на книгата со рецепти.

“We sold exactly 100 copies of the Foodie Bloggers’ Recipe Book with the help of Pablo, Muaz, and our wonderful volunteers!!! Thanks boys and girls!…I am very glad that the spirit of voluntarism and activism is alive in our youth. They make volunteering seem cool! Keep it up!”

Со помошта на Пабло, Муаз и нашите прекрасни волонтери продадовме точно 100 копии на книгата со рецепти на блогерите!!! Ви благодарам момци и девојки!…Многу ми е драго што духот на волонтерството и активизмот живее во нашата младина. Тие го прават волонтерството да изгледа кул! Само продолжете така!”

AnakBrunei известуваше на саемот, каде што посебна копија од Мојата омилена книга со рецепти, потпишана од Нејзиното височество принцезата Azemah беше ставена на аукција со цел да се соберат повеќе средства за СОБД.

volunteers

book

Ranoadidas ја организираше првата локална блогерска аукција.

“There’s one limited edition “My Recipe Book” which was personally signed by Her Royal Highness ‘Azemah Ni’matul Bolkiah during the Charity Bazaar and this signed recipe book will be going for auction and the starting bid will be BND50.00. Oh yeah, the special book will be framed with the picture of HRH signing the book. So that’s a pretty good buy indeed. The deadline will be on Saturday midnight.

A special thanks to Her Royal Highness Princess ‘Azemah Ni’matul Bolkiah for signing the Recipe Book as well as giving the consent for the Recipe Book to be auction for the Special Olympics Brunei Fundraiser campaign. A big thanks also to those involved in the making the auction possible and Mr.Reeds has kindly sponsored the frame for the limited edition book. A shout also for Pilihan FM and Kristal FM for plugging the auction.

As of now, the 500 copies of the books have been sold out with less than a week. Now that I have say is a great achievement and it’s comparable to achieving a platinum status on CD sales. So what’s next? Bloggers’ Singles compilation album? *lol* Well, you’ll never know but there are just thousand of ideas that we can come up with. All I can say is if we bloggers do something, it always start with a BANG.”

The progress of the auction

$100 –> $200 –> $250 –> $300 —–> $386 —-> $400 —-> $486 —-> $500 —> $1,000 —-> $1,086 —-> $2,000 —-> $2,086 —–> $3,000 —–> $3,386 —-> $4,000 —> $4,186 —-> $5,000 —-> $5,586 as of press time (11:20pm 9th May). Bid ends at BND 5,586.00. Thank you to the two bidders who made the bid very, very interesting and your kind gestures are very much appreciated.

Има едно лимитирано издание на „Мојата книга со рецепти“ кое беше потпишвано лично од Нејзиното кралско височество Azemah Ni'matul Bolkiah за време на добротворниот саем и оваа потпишана книга со рецепти ќе биде ставена на аукција со почетна цена од 50 долари. Навистина, посебната книга ќе биде врамена со сликата на нејзиното височество како ја потпишува. Затоа, тоа е добро купување нели. Крајниот рок е сабота на полноќ.
Посебна благодарсност до Нејзиното кралско височество принцезата Azemah Ni'matul Bolkiah за потпишувањето на книгата со рецепти како и за нејзината согласност книгата да биде дадена на аукција за кампањата за собирање на средства за Специјалната Олимпијада на Брунеј. Исто така изразуваме голема благодарност и до сите инволвирани кои ја овозможија аукцијата и до господин Reeds кој ја спонзорираше рамката за ограниченото издание. Ура за Pilihan FM и Kristal FM кои ја пренесуваа аукцијата.
Досега, 500 копии од книгата се продадени за помалку од недела. Можам да кажам дека тоа е големо остварување кое може да се спореди со платинумска продажба на ЦД. И што е следно? Албум на блогерски синглови? Па, никогаш не се знае, но постојат илјадници идеи до кои можеме да дојдеме. Се што можам да кажам е дека ако ние блогерите направиме нешто, тоа секогаш ќе започне со едно БЕНГ“
Напредокот на аукцијата
$100 –> $200 –> $250 –> $300 —–> $386 —-> $400 —-> $486 —-> $500 —> $1,000 —-> $1,086 —-> $2,000 —-> $2,086 —–> $3,000 —–> $3,386 —-> $4,000 —> $4,186 —-> $5,000 —-> $5,586 до (23:20 9 Мај). Аукцијата заврши на 5,586 брунејски долари. Им благодариме на двајцата наддавачи кои ја направија аукцијата многу, многу интересна и вашите гестови се многу ценети.

Emmagoodegg купила книга и во нејзиниот пост ги напишала приложувачите на рецепти и вели:

“I feel most guilty at not being able to partake, but hopefully there'll be a next time. I've read that the recipe book gathered some vitriolic discussion over on RA's tagboard over some missing ingredients in some recipes, well-intentioned people simply using the book for fame and glory, the usual defeatist comments that seems all too common in our country. All I can say is My Favourite Recipes is a commendable and worthwhile effort and that at least these folks stepped up to the plate and gave their time for charity.”

Се чувствувам толку виновно што не бев во можност да учествувам, но се надевам дека ќе има следна прилика. Читав дека книгата со рецепти предизвикала некои злобни коментари на RA околу некои состојки кои недостигале во рецептите, добронамерниците едноставно ја користат книгата за слава, а зајадливите коментари изгледа се честа појава во нашата земја.
Се што можам да кажам е дека „Моите омилени рецепти“ е препорачлив и вреден напор и барем овие луѓе истапија напред и го дадоа своето слободно време за добротворни цели.

Brunei Lifestyle известуваше за исходот од наддавањето:

“The successful bidder of the My favourite recipe limited edition signed by HRH Princess ‘Azemah Ni’matul Bolkiah is Sheikh Khalid of the Arab families. Sheikh Khalid placed the highest bid of $5,586 almost 40 minutes before the stroke of midnight last Saturday night, the deadline to bid, to get a copy of the edition.

What I can say about the whole project is that the book has managed to collect $10,586 with all of its 500 copies sold in two weeks time. Thats an amazing feat. Bravo! Bravo! bravo! and take a bow Pablo! Also Rano…oh they both end with an ‘o’. Whats next Senor? To Alin, the Kurapak man for designing the front cover . Thank you too to the Arab families for your kind gesture. May God repay you and family for your kindness. Amin. I myself, look forward to contribute in the near future.”

Најуспешниот наддавач за Моите омилени рецепти – лимитираното издание потпишано од Нејзиното кралско височество пронцезата ‘Azemah Ni’matul Bolkiah е Sheikh Khalid од Арапските фамилии. Sheikh Khalid ја даде највисоката понуда од 5,586 долари скоро 40 минути пред да удри полноќ кога и завршуваше наддавањето, за да ја земе копијата од книгата.
Се што можам да кажам за целиот проект е дека книгата успеа да собере 10,586 долари за сите свои 500 копии кои беа продадени за две недели. Тоа е извонредно достигнување. Браво! Браво! браво! поклони се Pablo. Исто и Rano, оо и двајцата завршуваат на ‘о’. Што е следно Senor? За Alin кој ја дизајнираше корицата. Им благодариме на Арапските фамилии за нивниот гест. Нека Господ ви врати на вас и вашите фамилии за вашата добрина. Амин. А јас со нетрпение очекувам да учествувам во следните активности.

Книгата со рецепти заработи 10.586 долари. Средствата што беа собрани ќе му бидат предадени на Брунејскиот специјален олимписки тим. Проектот имаше брз развој: од концептуализирање, до продукција и продажба на 500 копии во еден месец. Како дел од организирачкиот тим,  чувствувам голема чест да бидам дел од ова хуманитарно движење, напор организиран од локални блогери без никакви почетни средства. Ова исто така покажува дека и блогерите можат да придонесат и да ги поддржат локалните цели. Исто така се надевам дека ова ќе биде почеток на разни иницијативи организирани од блогерите за поддршка на локалните цели и приложување на нивното слободно време за добри цели. Во име на организаторите на настанот, на Специјалниот олимписки тим на Брунеи му  посакуваме  многу успех во подготовките и учеството во светските настани 2011.

Започни ја конверзацијата

Автори, ве молиме Најава »

Насоки

  • Сите коментари се модерирани. Не го поставувајте вашиот коментар повеќе од еднаш, бидејќи може да биде идентификуван како спам.
  • Ве молиме однесувајте се кон другите со почит. Коментарите кои содржат омраза, непристојност и лични напади нема да бидат одобрени.